De kleine letters helder gecommuniceerd.

Algemene voorwaarden

Artikel 1

De ‘Opdrachtgever’ in deze algemene voorwaarden is iedere natuurlijke en rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van NoReJa advies bv.

Artikel 2

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden en opdrachten - in de ruimste zin des woords – die NoReJa advies bv ten behoeve van de Opdrachtgever uitvoert.

Artikel 3

NoReJa advies bv stelt, op basis van gegevens verzameld tijdens gesprekken met de opdrachtgever, de inhoud van de opdracht op schrift in een voorstel – ook wel ‘offerte’ - aan de Opdrachtgever. Daarin hanteert NoReJa advies bv een vast tarief voor de door haar te verrichten werkzaamheden.

Artikel 4

De Opdrachtgever staat er voor in dat alle voor de opzet en uitvoering van de opdrachten relevante informatie tijdig aan NoReJa advies bv wordt verstrekt en correct is. NoReJa advies bv is niet aansprakelijk voor gevolgen door eventuele onjuistheid en/of onvolledigheid van de door de opdrachtgever verstrekte informatie.

Artikel 5

Het voorstel of offerte, zoals bedoeld in artikel 3, is veertien dagen geldig. Schriftelijke acceptatie binnen die veertien dagen door de Opdrachtgever leidt tot een overeenkomst tussen Opdrachtgever en NoReJa advies bv.

Artikel 6

Pas nadat het voorstel door de opdrachtgever is aanvaard start NoReJa advies bv de overeengekomen werkzaamheden. Indien conform wens van de opdrachtgever NoReJa advies bv eerder tot uitvoering van de opdracht overgaat, vooruitlopend op schriftelijke aanvaarding van het voorstel, dan zal de tekst van het voorstel gelden als overeenkomst.

Artikel 7

Om een correcte uitvoering van de opdracht mogelijk te maken, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle essentiële informatie, documenten en gegevens die NoReJa advies bv nodig heeft. Indien zich feiten of omstandigheden voordoen die de voortgang van de opdracht of het resultaat daarvan negatief (kunnen) beïnvloeden, zullen NoReJa advies bv en de opdrachtgever elkaar hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis stellen.

Artikel 8

De opdracht wordt naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitgevoerd door NoReJa advies bv. NoReJa advies bv kan echter niet garanderen dat het door de opdrachtgever met de opdracht nagestreefde doel of beoogde resultaat wordt bereikt, en aanvaard daarvoor ook geen enkele aansprakelijkheid.

Artikel 9

Aan NoReJa advies bv komen alle industriële- en intellectuele eigendomsrechten toe die bij het uitvoeren van de opdracht ontstaan, waaronder bijvoorbeeld auteursrechten. Partijen maken afzonderlijke afspraken indien zij dergelijke rechten ontstaan uit een opdracht aan de Opdrachtgever beogen over te dragen.

Artikel 10

NoReJa advies bv heeft het recht om naar eigen inzicht derden in te schakelen bij de uitvoering van de opdracht. Kosten gemoeid met inschakeling van derden door NoReJa advies bv betaald zullen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht indien deze kosten geen onderdeel uitmaakte van het voorstel of offerte zoals bedoeld in artikel 3.

Artikel 11

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar hebben gekregen. NoReJa advies bv mag de opdrachtgever als referentie gebruiken.

Artikel 12

Partijen kunnen slechts in onderlinge overeenstemming de opdracht beëindigen, wijzigen of opschorten. In geval van beëindiging zal NoReJa advies bv de tot dan toe gemaakte kosten alsmede haar gemiste winstmarge in rekening brengen. Indien een wijziging van de inhoud van de opdracht leidt tot meerwerk voor NoReJa advies bv dan zal het meerwerk aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.

Artikel 13

NoReJa advies bv brengt haar diensten in rekening aan Opdrachtgever door middel van facturen waarvoor een betaaltermijn van 14 dagen geldt. NoReJa advies bv wijkt bij bepaalde werkzaamheden af van deze betaaltermijn. Dergelijke afwijkingen worden schriftelijk in het voorstel vastgelegd.

Artikel 14

NoReJa advies bv heeft het recht de aanvang en uitvoering van haar werkzaamheden alsmede de levering van het overeengekomen product aan de Opdrachtgever afhankelijk te stellen van betaling van de facturen die met de opdracht gemoeid zijn. Indien de factuur niet binnen de geldende termijn betaald wordt en NoReJa advies bv schort de aanvang van haar werkzaamheden en/of levering van het product op. Dit kan nimmer leiden tot enige aansprakelijkheid van NoReJa advies bv op welke grond dan ook.

Artikel 15

De Opdrachtgever is na het verstrijken van de betaaltermijn in verzuim, zonder dat daartoe van NoReJa advies bv een ingebrekestelling toe vereist is. Vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is zal deze een vertragingsrente ter hoogt van 8% per jaar verschuldigd zijn aan NoReJa advies bv. Daarnaast is de Opdrachtgever in dat geval een buitengerechtelijke kostenvergoeding verschuldigd, ter hoogte van tenminste 15% van de openstaande factu(u)r(en).

Artikel 16

Reclames omtrent facturen, producten en diensten van NoReJa advies bv zullen door de Opdrachtgever binnen acht dagen na de dagtekening van de factuur of oplevering van het product of dienst schriftelijk bij NoReJa advies bv zijn ingediend. Reclames welke na deze termijn worden ingediend zullen niet door NoReJa advies bv in behandeling genomen worden.

Artikel 17

Indien sprake is van overmacht bij één van de partijen om haar verplichtingen na te komen, zal deze partij daarvan onmiddellijk mededeling doen aan de andere partij. Partijen zullen vervolgens in overleg tot een redelijke oplossing trachten te komen. Indien de periode van overmacht langer dan drie maanden duurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden. Indien NoReJa advies bv bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk in rekening te brengen aan de Opdrachtgever.

Artikel 18

NoReJa advies bv heeft het recht de opdracht tussentijds schriftelijk op te zeggen, met een opzegtermijn van twee weken, indien en voor zover NoReJa advies bv aantoont dat de uitvoering van de oorspronkelijk overeengekomen opdracht en eventuele aanvullende opdrachten wegens gewichtige redenen aanzienlijk bemoeilijkt of onmogelijk wordt en voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet gevergd kan worden.

Artikel 19

Iedere partij is gerechtigd de opdracht, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijk tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien ten aanzien van de andere partij een verzoek tot faillissement is ingediend, surseance van betaling is aangevraagd, liquidatie of staking van de onderneming plaats heeft of op een omvangrijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd. NoReJa advies bv is in geval van ontbinding tegenover opdrachtgever nimmer tot enige restitutie van al ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden.

Artikel 20

De opdracht die tussen NoReJa advies bv en de Opdrachtgever tot stand komt betreft een inspanningsverbintenis. NoReJa advies bv biedt geen enkele garantie dat haar werkzaamheden het door de Opdrachtgever beoogde resultaat, bijvoorbeeld ten aanzien van omzet- en winstverwachtingen, wordt bereikt. De aansprakelijkheid van NoReJa advies bv is daarom beperkt tot maximaal het totale bedrag dat met deze opdracht gemoeid is en slechts tot die schade die valt te kwalificeren als directe schade. NoReJa advies bv sluit alle aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder bedrijfs- en gevolgschade nadrukkelijk uit.

Artikel 21

Op de betrekkingen tussen NoReJa advies bv en de opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing. Eventuele procedures zullen voorgelegd worden aan de bevoegde rechter van de Rechtbank te Den Haag.

 
©NoReJa advies bv - 2022